Vad är RedMic?

Nya strategier för att minska diffusa utsläpp från enskilda avlopp

RedMic är förkortningen för "Reduce diffuse emissions of micropollutants from on-site sewage facilities". Forskare i Umeå, Stockholm och Uppsala undersöker enskilda småskaliga avloppsanläggningar från hushåll för att minska utsläpp av miljöfarliga ämnen.

RedMic Projektet kommer att pågår från 2013-2017 och finansieras av forskningsrådet FORMAS.

Projektet är uppdelat i sex olika delar som kallas för "Workpackages", WP1 - WP 6.

Dessa Workpages är:

WP1 - Karakterisering av utsläppen organiska microämnen

WP2 - Analys av ämnens öden för att minska utsläppen

WP3 - Existerande små enskilda avloppsanläggningar, olika tekniker

WP4 - Spårande av källorna för utsläpp av organiska ämnen

WP5 - Perception av risker och lagstiftnings strategier

WP6 - Sammanföring av data och spridning av resultaten

Information om forskningen är beskriven på engelska så att utländska kollegor och forskare har möjlighet att läsa om vår forskning. Det kommer att finnas en sammanfattning på svenska till varje "Workpackage"